Produktsök

Vad letar du efter?

Vilka produkter omfattas av den här garantin?
Den här garantin gäller endast för privatbostad och för luftkonditionering enligt nedan med
beställningsdatum från och med 2021-06-01:

Fabrikat Modell Typbeteckning
Mitsubishi Heavy Ind. Aisu SRK/SRC**ZSP

Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar fel på produkten vid kyldrift, vilka har orsakats av material- eller konstruktionsfel som fanns vid den tidpunkt då produkten köptes från en av Kylmas återförsäljare. Under garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda fel, t.ex. reparationer, reservdelar och arbetskostnader.

Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt inköpsdatum. Om arbetet utförs under garantiperioden förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vad omfattas inte av den här garantin?

  • Värmepumpsdrift
  • Normalt slitage
  • Skador som orsakats avsiktligt eller genom oaktsamhet, felaktig installation eller anslutning, skador orsakade av kemisk reaktion eller elektrokemisk reaktion.
  • Skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
  • Förbrukningsvaror inkl. batterier och filter.
  • Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter.
  • Fall där inget fel har hittats vid besök av servicetekniker.
  • Reparationer som inte har utförts av en Kylma återförsäljare eller fall där originaldelar ej använts.
  • Reparationer orsakade av felaktig installation.
  • Användning av produkten i ej avsedd miljö.

ALLMÄNNA VILLKOR

Kontakta din installatör som undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. .

Garantivillkor
Garantin gäller mellan Kylma och dess kylcertifierade återförsäljare från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpsbevis & installationsprotokoll krävs för att garantin skall gälla samt att garantiregistrering utförts.

Skötselanvisningar
Produktens skötselvisningar måste ha följts för att garantin ska kunna utnyttjas.

Klicka här för att öppna garantivillkoren som pdf

 

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.